ضربه قوچ گیر فارگ

محصول جدید کمپانی فارگ. این محصول در نزدیک منشأ پیدایش ضربه قوچ نصب می گردد و پدیده ضربه قوچ را مهار می کند.

 


جدیدترین محصولات
محصولات آینده