شیر برقی گاز

شیر های برقی گاز به طور کلی در دو نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند. یکی به منظور ایجاد ایمنی در سیستم های گاز شهری و ساختمانی در هنگام بروز نشتی و جلوگیری از حوادث ناشی از آن و دوم برای استفاده در خطوط گاز های صنعتی و تاسیساتی از قبیل کنترل میزان شعله مشعل های دیگ بخار و کوره های صنعتی.

شیر های برقی گاز در دو نوع on/off و تدریجی توسط مجموعه آی ناین عرضه می شود.

Showing 1–18 of 22 results