کنتور آب

کنتور آب وسیله ای است که به منظور اندازه گیری حجم آب عبوری از آن مورد استفاده قرار میگیرد. پر مصرف ترین کنتور آب ساختمان، نوع انشعابی آن است که در ورودی ساختمان نصب شده و مصرف کل ساختمان را اندازه گیری می کند. نوع دیگر کنتور آب ساختمانی، کنتور فرعی است که به منظور محاسبه مصرف آب هر واحد مورد استفاده قرار میگیرد.

با استفاده از دسته های فوق می توانید نوع کنتور آب مورد نظر را انتخاب کنید.

قیمت کنتور آب

قیمت انواع کنتور آب آپارتمانی و انشعابی فراسنج :

 • کنتور آب آپارتمانی 1/2 اینچ : 840,000 تومان
 • کنتور آب انشعابی خشک 1/2 اینچ (R125) : 1,439,000 تومان
 • کنتور آب انشعابی خشک 1/2 اینچ (R160) : 1,720,000 تومان
 • کنتور آب آپارتمانی 3/4 اینچ : 980,000 تومان
 • کنتور آب انشعابی خشک 1 اینچ (R160) : 3,105,000 تومان
 • کنتور آب انشعابی خشک 1/4 1 اینچ (R160) : 4,025,000 تومان
 • کنتور آب انشعابی خشک 1/2 1 اینچ (R160) : 6,900,000 تومان
 • کنتور آب انشعابی خشک 2 اینچ (R160) : 8,050,000 تومان

قیمت انواع کنتور آب حجمی فلنجی ( کشاورزی ) فراسنج :

 • سایز 2 اینچ : 4,312,000 تومان
 • سایز 1/2 2 اینچ : 4,715,000 تومان
 • سایز 3 اینچ : 5,100,000 تومان
 • سایز 4 اینچ : 5,347,000 تومان
 • سایز 5 اینچ : 5,692,000 تومان
 • سایز 6 اینچ : 6,382,000 تومان
 • سایز 8 اینچ : 7,705,000 تومان
 • سایز 10 اینچ : 16,560,000 تومان
 • سایز 12 اینچ : 18,630,000 تومان

Showing 1–18 of 139 results