کنتور آب

کنتور آب وسیله ای است که به منظور اندازه گیری حجم آب عبوری از آن مورد استفاده قرار میگیرد. پر مصرف ترین کنتور آب ساختمان، نوع انشعابی آن است که در ورودی ساختمان نصب شده و مصرف کل ساختمان را اندازه گیری می کند. نوع دیگر کنتور آب ساختمانی، کنتور فرعی است که به منظور محاسبه مصرف آب هر واحد مورد استفاده قرار میگیرد.

با استفاده از دسته های فوق می توانید نوع کنتور آب مورد نظر را انتخاب کنید.

Showing 1–18 of 138 results