سایت گلاس

سایت گلاس تجهیزی است که در ساختار سیستم های برودتی بسیار کاربرد دارد. این وسیله به منظور بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلترها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم کاربرد بسیاری دارد. تغییر رنگ ماده موجود در وسط سایت گلاس نمایانگر وجود رطوبت است. در تفسیر تغییر رنگ این ماده می توان گفت  که رنگ سبز نشان دهنده عدم وجود رطوبت و رنگ زرد نشان دهنده وجود رطوبت می باشد. با استفاده از سایت گلاس همچنین می توان رنگ سیال را در قسمت های مختلف خط با هم مقایسه کرد. در سیستم های سالم و بدون مشکل مایع مبرد به صورت ستونی از مایع به صورت شفاف و بدون کف قابل مشاهده است. چنان چه مبرد به صورت کف آلود و حباب دار باشد نشان دهنده این است که سیستم مشکل دارد که از علل مرتبط با این مشکل می توان موارد زیر را نام برد :

    • شارژ ناقص مبرد ( نشتی در سیستم )
    • ایجاد افت فشار بیش از حد در فیلتر ( گرفتگی فیلتر یا هر گرفتی در سیستم در مسیر مایع )
    • وجود مشکل در کندانسور ( ناشی از مشکل در فن، کمبود آب در کندانسور آبی، خرابی پمپ برج، مشکل در فن برج، مسدود شدن بین فین ها و غیر است )
    • پایین بودن سابکولد و افت فشار مایع ( ناشی از طولانی بودن بیش از حد خط مایع، گرفتگی فیلتر درایر، کوچک بودن قطر لوله خط مایع، خرابی شیر برقی وغیره است)
    • گرم شدن اطراف خط مایع

در برخی از انواع سایت گلاس از روتور یا پروانه استفاده می شود که تشخیص جهت جریان سیال و شدت آن را ارزیابی می کند. سایت گلاس های شامل روتور یا پروانه قابلیت نصب در خطوط افقی و عمودی را دارند و در صورت پایین نبود دبی سیال مورد استفاده قرار میگیرد که بتوانند پروانه را به حرکت در بیاورد.

این ابزار در انواع مختلفی تولید می شود که دو مدل پر کاربرد آن شامل شیشه های آن است که برای تانک ها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری نمایشگر رویت جریان بوده که جهت تعبیه درون خط به کار گرفته میشود.

Showing all 7 results